REKLAMACIJE

REKLAMACIJE

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM SAJTA PRIMED 13 FORTE

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta PRIMED 13 FORTE i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu PRIMED 13 FORTE kupuje proizvode za lične i porodične potrebe.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve nedelje od dana kupovine.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom na sledeću adresu PRIMED BIO-APOTEKA I, Vojvode Stepe 120, 11000 Beograd.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

– reklamiranu robu dostavi zajedno sa dokazom o kupovini

– dostavi popunjen reklamacioni list (koji ćemo poslati putem elektronske pošte)

– u reklamacionom listu navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste

– dostavi potpisani nalog za ispravku.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Povrat novca potrošaču koji nema otvoren tekući račun izvršiće se elektronskim putem poštanskom uputnicom u roku od 7 dana od odustanka od kupovine.

Formular za Reklamacioni list možete preuzeti sa sledećeg linka.